نهال گردو وینای

نهال گردو هارتلی

نهال گردو فرانکوت

ارقام نهال گردو

نهال گردو کاغذی

نهال گردو ژنوتیپ خوشه ای