ارقام نهال آلو

نهال آلو سانتارزا

نهال آلو بخارا زرد

نهال آلو قطره طلا