ارقام نهال گوجه سبز

نهال گوجه سبز مراغه ای

نهال گوجه سبز برغان