ارقام نهال بادام

نهال بادام مامایی

نهال بادام شاهرود 12

نهال بادام فرانیس

نهال بادام دیرگل شکوفه