نهال گردو وینای

ارقام نهال گردو

نهال گردو ژنوتیپ خوشه ای