ارقام نهال آلو

نهال آلو بخارا سیاه

نهال آلو شابلون

نهال آلو قطره طلا