نهال گیلاس شیشه ای ( گلسی )

ارقام نهال گیلاس

نهال گیلاس صورتی