نهال گیلاس شیشه ای ( گلسی )

نهال گیلاس صورتی

نهال گیلاس تکدانه مشهد