نهال آلو سانتارزا

نهال آلو بخارا سیاه

نهال آلو بخارا زرد

نهال آلو شابلون

نهال آلو قطره طلا