انگوررشه سیاه سردشت

نهال انگور پیکامی

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور پرلت فرانسوی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور بیدانه سفید