نهال شاه توت

نهال بادام تونو

نهال بادام آذر

گلابی شاه میوه

انگوررشه سیاه سردشت

بلوبری

نهال هلو انجیری خونی

نهال سیب توسرخ ( سیب خونی )

نهال انگور پیکامی